FAGENE /  WORKSHOPS  / STUDIETURER  / LÆRINGSUTBYTTE /


Undervisningen er bygget opp av fagperioder som varer fra en til tre uker. Det benyttes en kombinasjon av forelesninger, workshops, samtaler, veiledning og praktisk arbeid. 
Hovedfagene er tegning, farge, form, grafikk og kunsthistorie. I tillegg er det kurs og workshops med aktuelle gjestelærere, med temaer som foto, video, visuell kommunikasjon, animasjon, søknadsskriving/portfolio etc. Studentene får også jobbe med tverrfaglige prosjekter, samt idéutvikling, billedanalyse og styrking av eget uttrykk. Vi inviterer aktører fra den aktuelle kunstscenen til å holde kunstnerpresentasjoner og foredrag om estetisk teori, og besøker gallerier, museer, utsmykninger etc. Hvert år reiser vi på studietur til en internasjonal storby. 

Første undervisningsår – læringsprosess
Det første året får du en bred kompetanse innen ulike fagområder som kan gi deg de nødvendige kunnskapene og ferdighetene du trenger for å starte din faglige og kreative utvikling.

Andre undervisningsår – arbeidsprosess
Det andre året bygger undervisningen videre på kunnskapene fra året før. Det vil foregå tverrfaglig arbeid med blant annet undervisning i installasjon og konseptuelle uttrykk. Etter hvert vil den enkelte student få muligheten til å velge seg et fordypningsprosjekt, før året avsluttes med en avgangsutstilling.


TEGNING

Tegning er et grunnleggende verktøy innenfor mange visuelle fagområder, men også et eget uttrykk som står sterk i dagens samtidskunst. Tegning kan konkretisere tanker og følelser, eller brukes for å gjengi den sansbare virkeligheten. Første året er en innføring i og utforskning av tegneteknikker og redskaper, gjennom figuroppbygging og formkonstruksjon, observasjonstegning, anatomistudier, romdannelse og perspektiv, og modellering med lys og skygge. Observasjon og mestring står sentralt. Andre året bygger videre på denne kunnskapen, med større fokus på utvikling av studentenes eget uttrykk og tegning som selvstendig uttrykksform.

 

FARGE

Første året er det fortløpende utprøving av ulike materialer og teknikker tilknyttet farge og maleri. Fargeteori gjennomgås i kombinasjon med praktiske øvelser, og det jobbes med akt/figurmaleri, stilleben, landskap og interiør. Studentene oppfordres til å prøve ut forskjellige metoder, malemåter, redskaper og uttrykk for å få en forståelse for maleriets muligheter. De utforsker også fargens rom- og formdannende egenskaper, valør, stofflighet, tekstur og komposisjon. De lærer å preparere ulike maleunderlag, inkludert oppspenning og preparering av lerret på den klassiske måten. Andre året utvikles og styrkes studentenes kunnskaper og erfaringer, samtidig vinkles oppgavene mot bevisstgjøring mht. innhold og personlig billeduttrykk. Det jobbes bl.a. med monumentalmaleri, portrett/selvportrett relatert til kunsthistorien, og maleri kombinert med grafikk og avtrykk.

 

FORM

God form, slapp form, tredimensjonal form, abstraksjon/ figurasjon, skulptur, objekt, installasjon; vi undersøker de ulike begrepene og setter dem inn i en kunsthistorisk ramme. Målet er å utvikle formsans, ferdigheter og bevissthet gjennom å se, forme og vurdere kunstuttrykk i tre dimensjoner. Studentene arbeider praktisk med form gjennom å modellere i leire.  De former med tre, gips og plast, og erfarer forholdet mellom materiale, form, kunstnerisk uttrykk og innhold. Det gis også innføring i formtagning og støping.

 

GRAFIKK

Grafikk er et gammelt håndverk fullstappet av historie og tradisjoner, som holder seg standhaftig inn i vår digitaliserte tidsalder. Her jobber vi med å lage fysiske trykkplater som så trykkes på papir i en trykkpresse. Forskjellige prosesser og tekniske variabler muliggjør en mengde uttrykk og visuelle åpenbaringer. Undervisningen gir innføring i teknikker som tresnitt, koldnålsradering og etsninger. Videre åpner dettte opp for utforsking av f.eks akvatint, mezzotint, monotypi, collagetrykk, samt digitale og fotografiske muligheter. Skolen har fine trykkpresser og god tilgang til medhørende materialer. Stort potensiale for eksperimentering og kreative krumspring! All undervisning i grafikk er uten løsemidler (Non-toxic).

 

KUNSTHISTORIE/TEORI

Gjennom kunsthistorie lærer vi om kunstens grunnleggende funksjoner. Vi ser på utviklingen av visuell kunst fra førhistoriske tider gjennom den klassiske antikken, middelalder, renessanse, barokk, osv. til samtid – verdens kunst- og arkitekturhistorie i en komprimert utgave. Kunstverkanalyse og kunstteori gir studentene et grunnlag for profesjonell kunstforståelse. I andre året er det modernisme og samtidskunst som står i hovedfokus. Det blir varierte og sammensatte arbeidsformer som rikt illustrerte foredrag, studentarbeid individuelt og i gruppe, og museums- og utstillingsbesøk.

 


WORKSHOPS

Foto / bildebehandling
Digitalt fotografi for dokumentasjon av eget arbeid, og som eget uttrykk. Bruk av kamerautstyr, lyssetting og grunnleggende bildebehandling i Photoshop.

Video
Kamerabruk, filming og digital redigering.

Performance
Introduksjon til performance-kunst.

Animasjon
Tegnet animasjon og stop motion.

Arkitektur
Arkitektur og romforståelse.

Visuell kommunikasjon
Illustrasjon, tegneserie, design av logo/katalog/plakat med mer.

Etablering
Om å etablere seg som selvstendig næringsdrivende billedkunstner, designer e.l.

Portfolio 
Å lage egenpresentasjon med bilde og tekst, og hvordan sette sammen søknader til høyskoler, prosjektstøtte o.l.

Tekstil
Ulike teknikker og uttrykk, som fiber, vev


STUDIETURER

Hvert skoleår arrangeres studietur for begge klassene til en aktuelle storby. Målet med disse turene er å se sentrale originalverk og oppleve samtidskunst. De siste årene har vi besøkt steder som Berlin, New York og Venezia. Skolens faglærere er reiseledere og legger opp til et spennende og variert faglig program. Skolen dekker reiseutgifter til flybilletter og hotellopphold opp til kr. 4000. I januar 2018 gikk turen til New York! Se bilder fra våre studieturer >>

 

AVGANGSUTSTILLING

Andre studieår avsluttes med en avgangsutstilling. Her får studentene vist et helt og fullt gjennomarbeidet prosjekt. De får være en del av en gruppeutstilling og presentere arbeidene sine for publikum. Studentene jobber med alle sider knyttet til utstillingsproduksjon, som markedsføring, budsjettering, montering, utstillingskatalog, pressemelding etc. Avgangsutstillingen vises i egnede lokaler, våren 2018 i Asker Kunstforening.

GÅ TIL SØKNADSSKJEMA >


LÆRINGSUTBYTTE ETTER 2 ÅR

Kunnskaper og ferdigheter

Studenten skal ha:

 • Kunnskap om ulike metoder, teknikker, og materialer for gjennomføring av kunstfaglige prosjekter.
 • Kunnskap om relevante verktøy til å planlegge, gjennomføre, dokumentere og formidle egne kunstfaglige prosjekter.
 • Kunnskap om kunstfagets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.
 • Kunnskap om og vise innsikt i egne utviklingsmuligheter.

Studenten skal kunne:

 • Beskrive og utøve kritisk refleksjon rundt faglige valg, og videreutvikle egne prosjekt under veiledning.
 • Kontekstualisere egne kunstfaglige prosjekt og vurdere relevansen, ved å henvise til ulike typer informasjon, teori og fagkilder.
 • Bruke fagterminologi for å beskrive og reflektere rundt egne og andres arbeid.
 • formulere muntlig og skriftlig prosjektbeskrivelse, søknad og kunstnerisk ståsted.
Generell kompetanse

Studenten skal kunne:

 • planlegge og gjennomføre kunstfaglige prosjekt alene og i samarbeid med andre.
 • formidle resultatet av skapende prosesser i møte med et publikum
 • utveksle faglige synspunkter og delta aktivt i kunstfaglige diskusjoner
 • drive skapende og kreative prosesser i egen praksis
Fullføring av fagskolestudiet gir 120 studiepoeng (hvert studieår 60 studiepoeng).
Bestått 2-årig fagskole gir generell studiekompetanse.

TILBAKE TIL TOPPEN