læringsutbytte

.

LÆRINGSUTBYTTE NIVÅ – 5.2 – Kunstfagskole:

 

Kunnskaper (erfarings-og ferdighetsbasert)

Studenten skal ha:

 • Kunnskap om ulike metoder, teknikker, og materialer for gjennomføring av kunstfaglige prosjekter

 • Kunnskap om relevante verktøy til å planlegge, gjennomføre, dokumentere og formidle egne kunstfaglige prosjekter

 • Kunnskap om kunstfagets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

 • Kunnskap om og vise innsikt i egne utviklingsmuligheter.

.

9 komp   Jon-Einar   10.Hode_leken KOMP

.
Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Beskrive og utøve kritisk refleksjon rundt faglige valg, og videreutvikle egne prosjekt under veiledning

 • Kontekstualisere egne kunstfaglige prosjekt og vurdere relevansen, ved å henvise til ulike typer informasjon, teori og fagkilder

 • Bruke fagterminologi for å beskrive og reflektere rundt egne og andres arbeid.

 • formulere muntlig og skriftlig prosjektbeskrivelse, søknad og kunstnerisk ståsted

 

Generell kompetanse

Studenten skal kunne:

 • planlegge og gjennomføre kunstfaglige prosjekt alene og i samarbeid med andre.

 • formidle resultatet av skapende prosesser i møte med et publikum

 • utveksle faglige synspunkter og delta aktivt i kunstfaglige diskusjoner

 • drive skapende og kreative prosesser i egen praksis

 

 

TILBAKE TIL TOPPEN