.

FAGLIG VURDERING

Alle studenter vurderes i forhold til egen arbeidsinnsats og deltakelse i de
enkelte fagperioder. For å få bestått den enkelte fagperiode må studenten være tilstede på felles gjennomgang i slutten av perioden. Dersom dette av en eller annen grunn ikke er mulig må gjennomgang avtales med faglærer.

Semestersamtalene er en samtale mellom studenten og noen av lærerne som har hatt studenten i semesteret. Studenten legger frem arbeidspermen ved samtalen og det er en dialog i forholdt til måloppnåelsen for semesteret. Nærmere informasjon om når og hvordan gis av lærerne underveis.

.

gjennomgang

.
Det forventes at studentene også foretar selvrefleksjon og evaluering av egen innsats og faglig arbeid underveis. Dette er et viktig element i læringsprosessen.
Avsluttende vurdering etter 2. år skjer ved sensurering med to av skolens faste lærere og en ekstern sensor med billedkunstutdanning og undervisningserfaring fra kunstfagskole. Man måles mot læringsutbyttebeskrivelsene. Nærmer informasjon gis i
vårsemesteret 2. år.
.

TILBAKE TIL TOPPEN